Algemene voorwaarden (mei 2018)

 

 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, rechtspersoon, personenvennootschap of onderneming die, al dan niet samen met anderen, aan Opdrachtnemer Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

b. Opdrachtnemer: Nijsten Belastingadviseurs, gevestigd aan het Sunplein 7 te 6373 LG Landgraaf en aan de Amerikalaan 70d te 6199 AE Maastricht-Airport, die de Opdracht om Werkzaamheden te verrichten heeft aanvaard en die deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard op de Opdracht. Alle Overeenkomsten en/of Opdrachten komen uitsluitend tot stand met Opdrachtnemer en worden uitsluitend door Opdrachtnemer uitgevoerd, waarbij de toepassing van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van Opdrachtnemer uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Dit geldt zelfs indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van Opdrachtgever is dat de Werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zullen worden uitgevoerd.

c. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de Werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging, alsmede de werkzaamheden waartoe Opdrachtgever daarna Opdracht heeft gegeven.

d. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke gegevensdragers waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, USB-sticks, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden, en alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke gegevensdragers zoals hiervoor omschreven en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Overeenkomst, al dan niet vervat op (on)stoffelijke gegevensdragers.

e. Opdracht of Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in de opdrachtbevestiging, dan wel op grond van een daarna door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gedaan verzoek.

 

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, (rechts)handelingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt of zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.

2.2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een nadere Opdrachtbevestiging of Overeenkomst.

2.3. In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

2.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een met de Opdrachtnemer verbonden en door de Opdrachtnemer met goedvinden van de Opdrachtgever ter uitvoering van een opdracht ingeschakelde derde partij.

2.5. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de Opdracht, waaronder begrepen personeel en hulpkrachten van Opdrachtnemer en derden, waaronder directeuren, vennoten, maten en ondergeschikten van Opdrachtnemer. Zij kunnen jegens Opdrachtgever hierop een beroep doen.

2.6. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden, dan wel inkoopvoorwaarden, van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.7. De onderliggende Opdracht/Overeenkomst -tezamen met deze Algemene Voorwaarden- geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen. 

2.8. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

2.9. Indien deze Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dan kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld.

2.10. Opdrachtnemer mag de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen. Wijzigingen die van ondergeschikt belang zijn in het kader van de uitvoering van de Opdracht kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

2.11. De Opdrachtgever met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze Algemene Voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere offertes van Opdrachtnemer en op Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

 

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en door deze is ondertekend. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3.2. Indien de Opdracht mondeling of per e-mail is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

3.3. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, gegevens en/of Bescheiden. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.4. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

4. Gegevens Opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden die Opdrachtnemer volgens zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder ‘de gewenste vorm’ en ‘de gewenste wijze’ wordt verstaan. Hieronder dient mede te worden begrepen de documenten die de Opdrachtnemer zegt nodig te hebben in het kader van de vaststelling van de identiteit van de Opdrachtgever. Opdrachtgever dient de benodigde gegevens ter vaststelling van zijn identiteit voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer te verstrekken.

4.2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4.3. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om in voorkomende gevallen een onderzoek naar de identiteit en de reputatie van Opdrachtgever te doen.

4.4. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer te allen tijde onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn of zouden kunnen zijn.

4.5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever verklaart zich te conformeren aan wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving in het kader van de verwerking van Persoonsgegevens. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, noch voor de verstrekking van de gegevens als zodanig aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer mag gegevens en informatie die hij van of namens Opdrachtgever ontvangt die inhoudelijk strijdig zijn met de privacyregelgeving vernietigen zonder hiervan Opdrachtgever te informeren.

4.6. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en/of Bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.7. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren, behoudens het bepaalde onder artikel 16.

 

5. Uitvoering Opdracht

5.1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon of personen de Opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo veel als mogelijk rekening houden met de tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht. 

5.2. Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan echter niet instaan voor het (tijdig) bereiken van enig beoogd resultaat.

5.3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder voorafgaande kennisgeving aan- en uitdrukkelijke toestemming van – Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien dat naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is voor het correct uitvoeren van de Opdracht. De kosten van deze aan te wijzen persoon of derde worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtnemer is in dat kader voorts gerechtigd de voor deze werkzaamheden relevante van Opdrachtgever afkomstige (persoons)gegevens aan deze derde door te geven. De ingeschakelde derde wordt voor wat betreft de wetgeving in de zin van de geldende privacyregelgeving als (sub)verwerker aangemerkt. Opdrachtnemer staat er voor in dat de verplichtingen die op grond van artikel 9 van de Algemene Voorwaarden op Opdrachtnemer rusten zoveel mogelijk ook op deze derde komen te rusten.

5.4. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit in overeenstemming met de voor hem toepasselijke gedrags- en beroepsregels en hetgeen krachtens de wet van hem wordt geëist. Opdrachtgever zal de uit deze gedrags- en beroepsregels en krachtens de wet voor Opdrachtnemer, respectievelijk voor degenen die bij of voor Opdrachtnemer werkzaam zijn, voortvloeiende verplichtingen respecteren. 

5.5. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer – onder meer, doch niet uitsluitend – op grond van geldende wettelijke- en of beroepsregels:

a. verplicht kan zijn om bepaalde, in die wettelijke- en beroepsregels omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;

b. in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;

c. verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever te doen.

5.6. Een exemplaar van de voor Opdrachtnemer toepasselijke gedrags- en beroepsregels zal op verzoek aan Opdrachtgever worden toegezonden. 

5.7. Onder (beroeps)regelgeving wordt in ieder geval verstaan het Reglement Beroepsuitoefening van het Register Belastingadviseurs.

5.8. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

5.9. Eventueel in de Opdracht bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op en is daarom geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.

5.10. Indien Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of hij voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens en informatie ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de gegevens en informatie geheel aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.

5.11. Opdrachtnemer verzendt Bescheiden via e-mail of via de gebruikelijke post. Op verzoek en voor rekening van Opdrachtgever vindt verzending of vervoer van Bescheiden plaats op een wijze die een hogere zekerheid biedt ten aanzien van tijdige en volledige bezorging.

5.12. Opdrachtnemer kan gebruik maken van elektronische communicatiemiddelen. Als gevraagd stemt Opdrachtgever in met het gebruik door Opdrachtnemer van een elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3:15a Burgerlijk Wetboek.

5.13. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.

5.14. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel bij één of ieder van hen voortvloeit uit het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden.

5.15. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

5.16. De data-uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer zijn bepalend en leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door Opdrachtnemer verzonden elektronische communicatie en (de inhoud van) de door Opdrachtnemer van of namens Opdrachtgever ontvangen elektronische communicatie, een en ander behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

 

6. Geheimhouding 

6.1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de (kantoor)organisatie van Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer dat voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke- of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.

6.2. Opdrachtnemer heeft het recht om de na bewerking van gegevens verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot een individuele Opdrachtgever of individuele Opdrachtgevers.

6.3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel en uitgezonderd in geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, administratieve, civiele- of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Indien Opdrachtnemer als medepleger van een overtreding of misdrijf wordt aangemerkt, is hij gerechtigd om Bescheiden van Opdrachtgever te openbaren in de procedure indien openbaarmaking noodzakelijk is in het kader van het voeren van verweer door Opdrachtnemer.

6.4. Behoudens uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens indien dit rechtstreeks uit de Opdracht voortvloeit of indien dit geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel over de desbetreffende Werkzaamheden van Opdrachtnemer, of op Opdrachtgever een wettelijke- of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, administratieve, civiele- of strafprocedure.

 

7. Intellectuele eigendom

7.1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die hij gebruikt of heeft gebruikt, dan wel heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 

7.2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

7.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (delen van) die producten of hulpmiddelen daarvan aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel over de Werkzaamheden van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

 

8. Overmacht

8.1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt: langdurige storingen in het computernetwerk, kabelbreuk, stakingen, ziekte van werknemers en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen de (kantoor)organisatie van Opdrachtnemer, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

8.2. In geval een situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, heeft zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer het recht de Opdracht geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat enig recht op schadevergoeding bestaat.

8.3. Voor zover de Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is de Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

9. Persoonsgegevens

9.1. Opdrachtnemer geldt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de geldende privacyregelgeving ten aanzien van de persoonsgegevens die hij verwerkt en uitwisselt in het kader van de Overeenkomst. Indien en voor zover de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde bescheiden (mede) bestaan uit persoonsgegevens, is Opdrachtnemer met betrekking tot de verwerking van die persoonsgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke voor alle verwerkingen van de persoonsgegevens vanaf het moment van verkrijging van de persoonsgegevens tot en met de verstrekking van persoonsgegevens aan Opdrachtgever. 

9.2. Partijen zullen ieder – in geval van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid – de persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de in Nederland geldende privacyregelgeving en van toepassing zijnde bijzondere wetgeving verwerken.

9.3. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens in geen geval en op geen enkele wijze verstrekken aan derden, tenzij deze verstrekking nodig is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of wanneer Opdrachtnemer daartoe wettelijk verplicht is. Een partij zorgt ervoor dat hij de andere partij uitsluitend die persoonsgegevens verstrekt die deze op grond van de geldende wetgeving mag ontvangen.

9.4. Partijen zullen – in geval van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid – beiden de technische en organisatorische maatregelen treffen (en zo nodig aanpassen) om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Daarbij zullen partijen rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de risico's voor de persoonsgegevens en de betrokkenen. 

9.5. In geval van een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst worden verwerkt, verloren zijn gegaan of waartoe onbevoegde toegang hebben kunnen krijgen, zullen partijen elkaar zo snel mogelijk na constatering, informeren en in overleg treden over de aanpak en afhandeling van het incident. De aanpak zal geschieden met inachtneming van de op dat moment geldende regelgeving met betrekking tot beveiligingsincidenten en de meldplicht datalekken.

9.6. Opdrachtgever zal betrokkenen – als bedoeld in artikel 4, lid 1 Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – informeren over de verwerkingen van hun persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en in ieder geval conform artikel 13 en 14 AVG.

9.7. Partijen zullen ieder voor zich een verzoek of een bezwaar van een betrokkene conform de geldende privacyregelgeving behandelen, behoudens voor zover het verzoek betrekking heeft op verwerking van persoonsgegevens in het kader van aan personeel gerelateerde werkzaamheden, waaronder wordt verstaan de dienstverlening in het kader van de loonverwerking. In dat geval zal Opdrachtgever het verzoek in behandeling nemen. Als het verzoek of bezwaar betrekking heeft op de door Opdrachtnemer verwerkte persoonsgegevens zullen partijen in overleg treden over de reactie op een dergelijk verzoek of bezwaar. 

9.8. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zullen partijen elkaar in voorkomend geval onmiddellijk op de hoogte brengen van enig onderzoek van de autoriteit persoonsgegevens of enig andere aanleiding die zou kunnen leiden tot een voornemen van de autoriteit persoonsgegevens tot het opleggen van een boete of last onder dwangsom met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.

9.9. In geval van wijzigingen in de verwerking van de persoonsgegevens, privacyregelgeving of andere relevante omstandigheden die van invloed zijn op de verwerking van de persoonsgegevens zullen partijen in overleg treden over de eventueel benodigde wijziging van de gemaakte afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

9.10. Opdrachtnemer heeft op haar website een privacyverklaring geplaatst waarin is vastgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit plaatsvindt.

9.11. Ingeval Opdrachtnemer niet kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke en Opdrachtnemer heeft te gelden als (sub)verwerker, dan zullen partijen een zogenaamde (sub)verwerkersovereenkomst sluiten. De (sub)verwerkersovereenkomst vormt dan een aanvulling/afwijking op deze Algemene voorwaarden zoals bedoeld in artikel 2.2.

9.12. De in dit artikel gebruikte definities komen overeen met de definities als gebruikt in artikel 4 van de AVG.

 

10. Honorarium en kosten

10.1. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

10.2. Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.

10.3. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende facturen zoals lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

10.4. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden en is verschuldigd naarmate door Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

10.5. Het honorarium van Opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Opdracht en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

10.6. Indien voor een Opdracht een vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de voor de betreffende Opdracht voorziene Werkzaamheden te boven gaan, welk tarief Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.

10.7. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

10.8. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, overeenkomstig het bepaalde in de opdrachtbevestiging per maand, per kwartaal, per jaar of direct na beëindiging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

11. Betaling

11.1. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in euro’s, door middel van storting ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op Werkzaamheden, zonder enig recht op korting of verrekening.

11.2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer.

11.3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, ook voor zover deze kosten de eventuele rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.  Het gaat hier om minimaal de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012 (Staatsblad 2012/141), met een minimum van € 40,-.

11.4. Opdrachtnemer heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten als bedoeld in lid 3, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de opeisbare hoofdsommen die het langst openstaan en de lopende rente.

11.5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit wat voor hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

11.6. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

11.7. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht, dan wel indien Werkzaamheden zijn verricht voor (rechts)personen die aan Opdrachtgever zijn gelieerd, zijn de Opdrachtgevers dan wel de gelieerde (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, alsmede de eventueel verschuldigde rente en kosten.

11.8. Opdrachtgever zal op verzoek van Opdrachtnemer alle benodigde medewerking verlenen om elektronische facturering mogelijk te maken.

 

12. Reclame

12.1. Elke reclame met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

12.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer onvoorwaardelijk te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

12.3. In het geval dat een reclame terecht is uitgebracht heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Werkzaamheden tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

12.4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

 

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1. Opdrachtnemer verplicht zich om zich conform de regels van het Reglement voor de Beroepsuitoefening (RBU) van het Register Belastingadviseurs te verzekeren en verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig uitvoeren van Opdrachten. Opdrachtnemer is gehouden op eerste verzoek van Opdrachtgever kosteloos een kopie van de polisvoorwaarden van deze verzekering aan de Opdrachtgever toe te zenden.

13.2. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, eventueel vermeerderd met het eigen risico van Opdrachtnemer. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat terwijl niettemin de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vast staat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op driemaal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan de Opdrachtgever.

13.3. De in het voorgaande lid vermelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

13.4. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

a. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of Bescheiden door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, dan wel anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;

b. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;

c. bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade – waaronder begrepen maar niet beperkt tot - stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever.

13.5. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

13.6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product of advies.

13.7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van Bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of anderszins, ongeacht of het vervoer of verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.

13.8. Indien en voor zover Opdrachtgever een overeenkomst met Opdrachtnemer is aangegaan die tot strekking heeft dat Opdrachtgever toegang krijgt tot de portal van Opdrachtnemer met als doel om gebruik te gaan maken van de digitale dienstverlening door Opdrachtnemer, zijn op die dienstverlening, naast de onderhavige voorwaarden, specifieke voorwaarden voor online dienstverlening van toepassing. Deze specifieke voorwaarden zijn dan te downloaden op de website van Opdrachtnemer.

13.9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en werknemers van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn en die direct of indirect met de uitvoering van de Opdracht samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie, gegevens of Bescheiden heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. 

13.10. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, in het geval Opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd informatie te ontvangen welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

 

14. Vervaltermijnen

14.1. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar.

14.2. De in lid 1 genoemde termijn van één jaar vangt aan vanaf het moment waarop Opdrachtgever bekend werd dan wel redelijkerwijs bekend kon zijn of had kunnen zijn met het bestaan van voornoemde rechten en bevoegdheden.

14.3. De in lid 1 genoemde termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s).

 

15. Opzegging

15.1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

15.2. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

15.3. De Overeenkomst mag per aangetekende brief door zowel Opdrachtnemer als door Opdrachtgever (tussentijds) worden ontbonden zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden zijn activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

15.4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden.

15.5. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

15.6. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

16. Opschortingsrecht

16.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

16.2. Opdrachtnemer mag de verplichting tot afgifte van Bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.

 

17. Overige bepalingen

17.1. Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijke gestelde arbo normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade of kosten van Opdrachtnemer veroorzaakt door onveilige situaties in het bedrijf of de organisatie van Opdrachtgever.

Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer) faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up-, veiligheids- en viruscontroleprocedures.

17.2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken werknemer(s) aannemen of benaderen om bij de Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 (twaalf) maanden daarna, zulks onder verbeurte van een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete ter grootte van drie maanden brutosalaris van de betreffende werknemer(s).

 

18. Reparatieclausules

18.1. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, als gevolg van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

18.2. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Opdracht of Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst – automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

18.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige casu quo vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige casu quo vernietigde bepalingen.

18.4. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet (meer) handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zouden geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar zijn, als gevolg van een wettelijk voorschrift ter bescherming van die natuurlijk persoon, dan worden die betreffende bepalingen geacht niet op de Opdrachtgever van toepassing te zijn en worden die betreffende bepalingen vervangen door bepalingen die recht doen aan de (consumenten)bescherming waarop de Opdrachtgever recht heeft.

 

19. Toepasselijk recht en forumkeuze

19.1. Op alle Opdrachten en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

19.2. Alle geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost en die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter van de rechtbank die is aangewezen voor de plaats van vestiging van Opdrachtnemer.

 

20. Wijzigingen

20.1. Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

20.2. Wijzigingen zullen voor de Opdrachtgever slechts verbindend worden, indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij de griffie van een arrondissementsrechtbank, alsmede de Opdrachtnemer de Opdrachtgever van de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden in kennis heeft gesteld en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.